Rejestracja kandydata na studia

KIERUNEK STUDIÓW
Typ studiów *
Język wykładowy *
Rodzaj studiów *
Kierunek *
DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE
Imię *
Nazwisko *
Adres email *
Telefon kontaktowy (Numer bez cyfry 0 z kierunkowym, pisany bez spacji) *
Obywatelstwo *
PESEL *
Płeć *
Czy studiujesz lub studiowałeś/-aś na Uczelni Łazarskiego?
Oświadczam, ze zapoznałam/em. się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji na wybranym kierunku na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2019/2020. *
Zasady rekrutacji i kwalifikacji:

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, marketingowych informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/lub sms dotycząca Uczelni Łazarskiego lub Partnerów Biznesowych Uczelni Łazarskiego uczestniczących w świadczeniu usług, zgodnie z Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na używanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego w formie informacji telefonicznej zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na używanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017. 1907 t.j.).
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie ul. Świeradowska 43, moich danych osobowych osobom trzecim w celu przekazywania przez te osoby oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych – pod groźbą odpowiedzialności karnej (zgodnie z art. 233, 272 i 297 Kodeksu Karnego.) *
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
a) Przeprowadzenia procesu rekrutacji:
-zapewnienia udziału w procesie postępowania rekrutacyjnego na studia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego z art. 70 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,

b) Po zakończeniu procesu rekrutacji:
- realizacji procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
- dokumentacji przebiegu studiów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
- wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
- organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
- prowadzenia monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
- monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1688 ) w zakresie imiona i nazwisko, adres do korespondencji i adres poczty elektronicznej, a w zakresie innych danych, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
- przygotowania albumu absolwentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:
- prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
- realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
- realizacji różnego rodzaju świadczeń o charakterze pomocowym, stypendiów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i lit. c) RODO,
- ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogących powstać podczas procesu kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
a) przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym:
- dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 1 lit a) oraz pkt 2–4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów.
- dane osobowe zbierane na potrzeby monitoringu kariery zawodowej absolwentów będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ukończenia studiów przez absolwenta.
b) przez okres 6 miesięcy, od daty zakończenia procesu rekrutacji na studia, jeżeli Pani/Pan nie została/ł przyjęta/ty na studia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie marketingowych informacji handlowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów lub odwołania udzielonej zgody.

6) Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom, czyli firmom, z którymi współpracujmy łącząc produkty lub usługi, podmiotom zaangażowanym w świadczenie Usług, instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, jak również naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. dostarczycielom oprogramowania, firmom zapewniającym hosting, niszczenie dokumentacji, przygotowanie albumu absolwentów, agencjom marketingowym.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne.

12) Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, o i ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.