Rejestracja do Szkoły Praw Obcych

Szkoły Praw Obcych *
DANE OSOBOWE I TELEADRESOWE
Imię *
Nazwisko *
Adres email *
Telefon kontaktowy (Numer bez cyfry 0 z kierunkowym, pisany bez spacji) *
Obywatelstwo *
PESEL *
Płeć *
Wyrażam zgodę na używanie przez Uczelnię Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego w formie informacji telefonicznej zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Uczelni Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 43, marketingowych informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i/lub sms dotyczących Uczelni Łazarskiego lub Partnerów Biznesowych Uczelni Łazarskiego uczestniczących w świadczeniu usług, zgodnie z Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Uczelnia Łazarskiego informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa.
 2. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane do celów:
  - związanych z przeprowadzeniem przez Uczelnię kursu językowego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  - realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego do czasu przedawnienia należności/zobowiązań podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - prowadzenia monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest zapewnienie bezpieczeństwo i ochrona mienia
  - organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionego interesu jakim jest promocja własnych usług i działalności,
 3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lazarski.edu.pl.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  - prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań handlowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, informacji telefonicznej oraz sms, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  - ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 6. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do momentu odwołania zgody.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
 10. Posiadasz prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.